posted 7:34 pm on Monday, September 24, 2012 with 160 notes
tags » #monochrome
#pandora hearts
#xerxes break
#xerxes
#break
#manga
#black and white
 1. ykidjerico reblogged this from the-little-sufferer
 2. the-little-sufferer reblogged this from shingekii-no-butts
 3. shingekii-no-butts reblogged this from mad-hatter-holicing
 4. sea--doll reblogged this from pandoraschemicalheart
 5. mad-hatter-holicing reblogged this from pandoraschemicalheart
 6. pandoraschemicalheart reblogged this from mutteh
 7. rimeiku reblogged this from mutteh
 8. miaouus reblogged this from banana-oz
 9. mrsreg reblogged this from kenmahina
 10. snow-like reblogged this from kenmahina
 11. banana-oz reblogged this from kenmahina
 12. ininu-chan reblogged this from kenmahina
 13. naitoreiis reblogged this from kenmahina
 14. aihas reblogged this from kenmahina
 15. anna1819 reblogged this from kenmahina
 16. kenmahina reblogged this from whippcreame
 17. arcobaleno-princess reblogged this from mutteh and added:
  Why is this guy… ;A;
 18. cinderko reblogged this from mutteh
 19. williamtheshinigami reblogged this from shaworu
 20. wikkapdia reblogged this from s-l-o-w-suicide
 21. pippitypopadoo reblogged this from renlylittlerose
 22. imaginarygriffin reblogged this from mutteh
 23. arogintoki reblogged this from austro-nesian
 24. austro-nesian reblogged this from mutteh
 1. ykidjerico reblogged this from the-little-sufferer
 2. the-little-sufferer reblogged this from shingekii-no-butts
 3. shingekii-no-butts reblogged this from mad-hatter-holicing
 4. sea--doll reblogged this from pandoraschemicalheart
 5. mad-hatter-holicing reblogged this from pandoraschemicalheart
 6. pandoraschemicalheart reblogged this from mutteh
 7. rimeiku reblogged this from mutteh
 8. miaouus reblogged this from banana-oz
 9. mrsreg reblogged this from kenmahina
 10. snow-like reblogged this from kenmahina
 11. banana-oz reblogged this from kenmahina
 12. ininu-chan reblogged this from kenmahina
 13. naitoreiis reblogged this from kenmahina
 14. aihas reblogged this from kenmahina
 15. anna1819 reblogged this from kenmahina
 16. kenmahina reblogged this from whippcreame
 17. arcobaleno-princess reblogged this from mutteh and added:
  Why is this guy… ;A;
 18. cinderko reblogged this from mutteh
 19. williamtheshinigami reblogged this from shaworu
 20. wikkapdia reblogged this from s-l-o-w-suicide
 21. pippitypopadoo reblogged this from renlylittlerose
 22. imaginarygriffin reblogged this from mutteh
 23. arogintoki reblogged this from austro-nesian
 24. austro-nesian reblogged this from mutteh